Włodzimierz Januszewicz

Włodzimierz Januszewicz

Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, kardiolog,specjalista chorób wewnętrznych, em. profesor zwyczajny Akademiii Medycznej w Warszawie
Najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową: Wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego AM w Warszawie. Doktor Honoris Causa Śląskiej Akademii Medycznej, członek korespondent Pol¬skiej Akademii Nauk oraz członek zwyczajny Polskiej Akademii Umiejętności, członek  Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk i przewodniczący Komisji Nadciśnienia Tętniczego; przez 10 lat pełnił funkcję reaktora naczelnego Kardiologii Polskiej, był członkiem komitetu redakcyjnego American Heart Journal, należał również do wielu innych rad redakcyjnych. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Z jego inicjatywy powstało Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, którego byt pierwszym Prezesem.
Przynależność do organizacji naukowych oraz najważniejsze wyróżnienia: Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Polskiego Tow. Badań nad Miażdżycą, em. Fellow of the European Society of Cardiology, członek: Międzynarodowego Tow. Nadciśnienia, Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia, Amerykańskiego Stowarzyszenia Nadciśnienia,. Laureat nagr. państw. zesp. II st.
Główne zainteresowania i osiągnięcia naukowe: Główne kierunki badań realizowanych przez Profesora i zespołu współpracowników dotyczyły m.in. czynności układu wewnątrzwydzielniczego u chorych z nadciśnieniem pierwotnym i wtórnym, wykazanie udziału wzmożonej sekrecji aldosteronu w patogenezie nadciśnienia złośliwego i udokumentowanie występowania wtórnego hiperaldosteronizmu w fazie złośliwej nadciśnienia, wykazanie zwiększonej aktywności układu współczulno-nadnerczowego i współudziału katecholamin w etiopatogenezie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego. Na szczególną uwagę zasługują wieloletnie badania guza chromochłonnego nadnerczy, których dokumentację stanowi kilkadziesiąt publikacji ogłaszanych od 1974 r. Ponadto Profesor zainicjował badania genetyczne w nadciśnieniu prowadzone we współpracy z renomowanymi ośrodkami europejskimi. Publikacje - ponad 300, kilkanaście wydawnictw książkowych, w tym podręczników i monografii z dziedziny nadciśnienia tętniczego.