Statut PTNT

Tekst jednolity statutu PTNT stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 14 podjętej w czasie Zwyczajnego Walnego Zebraniu Członków PTNT w dniu 20/10/2022 r.

 

 

PTNT

 

Statut Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego przyjęty podczas zwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTNT w Gdańsku w dniu 20 października, 2022 r.

Tekst jednolity

I. Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, w skrócie PTNT, zwane jest dalej „Towarzystwem”.
 2. Towarzystwo może używać odpowiedników nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego je znaku graficznego.
 3. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony.

 

§2

 1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych statutowych celów Towarzystwo może działać także poza granicami Rzeczpospolitej  Polskiej.
 2. Siedzibą Towarzystwa jest m. st. Warszawa.

 

§3

Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. nr 1393) oraz niniejszego Statutu. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

 

§4

Towarzystwo może posiadać oddziały terenowe, które nie posiadają osobowości prawnej.

 

§5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

  §6

 1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

1a. Towarzystwo może zatrudniać pracowników niezbędnych dla prowadzenia określonych prac administracyjnych na rzecz Towarzystwa.

 1. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i logo według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.
 2. Towarzystwo może ustanowić odznaki członkowskie na mocy uchwały Zarządu Głównego.

 

 1. Cele i środki działania

 

  §7

      Towarzystwo ma na celu:

 1. upowszechnienie osiągnięć współczesnej wiedzy o chorobach układu sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnieniu tętniczym;
 2. współpracę ze wszystkimi jednostkami systemu ochrony zdrowia w rozwiązywaniu problemów związanych z chorobami układu sercowo naczyniowego, w tym nadciśnieniem tętniczym;
 3. współpracę w dziedzinie szkolenia przed- i podyplomowego w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienia tętniczego;
 4. inicjowanie i prowadzenie akcji mających na celu poprawę zdrowotności, w tym leczenie nadciśnienia tętniczego;
 5. popularyzowanie oświaty zdrowotnej w dziedzinie chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym  nadciśnienia tętniczego.

 

 §8

     Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie posiedzeń, konferencji, sympozjów i zjazdów naukowych;
 2. prowadzenie kursów i wykładów dla lekarzy różnych specjalności i innego personelu medycznego;
 3. inicjowanie i prowadzenie prac naukowych w dziedzinie badań nad nadciśnieniem tętniczym;
 4. prowadzenie działalności popularno-naukowej i wydawniczej, m.in. wydawanie oficjalnego Czasopisma Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego „Arterial Hypertension”;
 5. ogłaszanie konkursów na prace naukowe i popularno-naukowe                                                                                 w dziedzinie nadciśnienia tętniczego oraz przyznawanie nagród za te prace;
 6. podejmowanie różnych inicjatyw mających na celu podniesienie wiedzy lub poziomu opieki oraz leczenia w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym w zakresie nadciśnienia tętniczego, samodzielnie lub przy współpracy w tym zakresie z władzami, instytucjami i towarzystwami krajowymi i zagranicznymi.

 

 1. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

 

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo. Członkowie Towarzystwa mogą posiadać miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Towarzystwo może posiadać: członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. Ponadto członkowie zwyczajni mogą posiadać status studenta lub seniora (p. §10).

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna zainteresowana udziałem w realizacji celów Towarzystwa lub osoba fizyczna uczestnicząca w systemie ochrony zdrowia.
 2. Członków zwyczajnych Towarzystwa przyjmuje Zarząd Główny na podstawie elektronicznej deklaracji kandydata zgłoszonej poprzez stronę internetową PTNT (www.ptnt.pl). Wniosek podlega weryfikacji przez jednego Członka Zarządu Głównego, którego kandydat wybiera wypełniając formularz online. Kandydat na członka zwyczajnego jest zobowiązany wskazać w formularzu wszystkie wymagane dane, w tym wskazać status studenta lub seniora (osoba fizyczna powyżej 65 r.ż.), jeżeli dotyczy.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa, przy czym warunkiem koniecznym jest niezaleganie w opłacaniu składek członkowskich PTNT co najmniej 30 dni przed planowanym głosowaniem. Wyjątek stanowią:
   1. prawa Seniorów ≥65 r.ż., którzy mogą głosować i kandydować do władz Towarzystwa bez konieczności opłacania składki;
   2. prawa głosowania i kandydowania w wyborach do władz Towarzystwa nie mają Studenci;
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa;
  3. udziału w pracach Towarzystwa;
  4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

 

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów;
  2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa;

4.2a. przestrzegania przepisów prawa, norm współżycia społecznego i zasad etyki zawodowej;

  1. regularnego opłacania składek (z obowiązku opłacania składek zwolnieni są Studenci i Seniorzy ≥65 r.ż.)

 

§11

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, która wniosła wybitny wkład w realizację celów Towarzystwa.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.
 1. Członkostwo honorowe powstaje z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa.
 2. Członek honorowy - obywatel polski ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 3. Członek honorowy - cudzoziemiec ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 11a

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele Towarzystwa i wspomaga Towarzystwo organizacyjnie lub finansowo.
 2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Uchwałę w przedmiocie przyjęcia w poczet członków wspierających Towarzystwa podejmuje Zarząd Główny na umotywowany wniosek Zarządu Oddziału, zainteresowanego podmiotu lub z własnej inicjatywy.

 

§12

     Utrata członkostwa w Towarzystwie następuje na skutek:

 1. pisemnej (w tym e-mail) rezygnacji członka Towarzystwa złożonej Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału;
 2. utraty praw publicznych lub pełnej zdolności do czynności prawnych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 3. śmierci członka Towarzystwa lub utraty osobowości prawnej osoby prawnej;
 4. wykluczenia przez Zarząd Główny z powodu łamania Statutu i nie przestrzegania uchwał władz Towarzystwa, w szczególności w przypadku popełnienia czynu niezgodnego z etyką lekarską, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego lub odpowiedniej komisji etyki lub popełnienia przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu oraz – w przypadku członków honorowych lub wspierających – w uzasadnionych przypadkach na wniosek Prezesa Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej;
  1. Od decyzji Zarządu Głównego w sprawie wykluczenia członka z Towarzystwa zainteresowanemu przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji;
   1. Uchwała Walnego Zebrania Członków dot. wykluczenia jest ostateczna.

 

IV. Władze Towarzystwa

§13

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walne Zebranie Członków;
  2. Zarząd Główny;
  3. Główna Komisja Rewizyjna;
 1. Praca we władzach Towarzystwa odbywa się na zasadach pracy społecznej bez wynagrodzenia.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 3. Wybieralni członkowie Zarządu Głównego mogą pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez 3 (trzy) kolejne kadencje. Do kadencji w Zarządzie Głównym nie wlicza się funkcji prezesa elekta.
 4. W sytuacji gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Kadencja członków dokooptowanych wygasa wraz z wygaśnięciem kadencji członków składu pochodzącego z wyboru.

 

§1

4

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

§15

     Do wyłącznych kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków  należy:

 1. uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;
 2. rozpatrywanie i         przyjmowanie sprawozdań               z działalności               Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
 3. udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz absolutorium Głównej Komisji Rewizyjnej;
 4. wybór prezesa elekta i członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej;
 5. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa.

 

§16

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny co 2 lata.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny zawiadamia członków Towarzystwa pisemnie lub w formie elektronicznej przynajmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków na adres korespondencyjny lub email podany przez członka Towarzystwa.

§17

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu Głównego, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek pisemny przynajmniej 1/3 członków Towarzystwa.

 

§18

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane przez Zarząd Główny w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować nad wszelkimi sprawami, które nie są wyraźnie zastrzeżone do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

§19

 1. Zarząd Główny składa się z prezesa, prezesa elekta, ustępującego prezesa, 10 członków oraz Redaktora Naczelnego czasopisma Arterial Hypertension, Redaktora Naczelnego czasopisma Nadciśnienie tętnicze w praktyce i konsultanta krajowego w dziedzinie hipertensjologii. Prezesa elekta i 10 członków wybiera na daną kadencję Walne Zebranie Członków, zwykłą większością głosów, prezesem zostaje prezes elekt wybrany w wyborach na poprzednią kadencję.
 2. Zarząd Główny wybiera ze swojego składu wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, tworzących wraz z prezesem oraz prezesem elektem Prezydium Zarządu Głównego, które kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.
 3. Walne Zgromadzenie Towarzystwa może nadać tytuł Prezesa Honorowego Towarzystwa w dowód szczególnego uznania za działalność w dziedzinie nadciśnienia tętniczego oraz za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Prezes Honorowy może uczestniczyć w obradach Zarządu Głównego z głosem doradczym, § 22 ust. 2 Statutu stosuje się.
 4. W Zarządzie Głównym można pełnić tylko jedną funkcję z prawem głosu. W przypadku wyboru na dwa stanowiska z prawem głosu w Zarządzie Głównym należy złożyć oświadczenie w sprawie rezygnacji z jednego z nich, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia wyboru na drugie stanowisko.

 

§20

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. W przypadku równego rozkładu głosów, głos Prezesa Zarządu Głównego ma decydujące znaczenie.
 2. Prawo głosu w Zarządzie Głównym mają wyłącznie wybieralni członkowie Zarządu Głównego. Pozostali członkowie Zarządu Głównego posiadają jedynie głos doradczy.

 

§21

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków;
 1. powoływanie sekcji naukowych i komisji Towarzystwa;
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, przyjmowanie zapisów i darowizn;
 3. powoływanie komitetu organizacyjnego i komisji następnego zjazdu naukowego oraz ustalenie jego tematyki;
 4. tworzenie i likwidowanie Asocjacji, Oddziałów i Komisji, Sekcji naukowe i innych jednostek Towarzystwa, oraz uchwalanie ich regulaminów organizacyjnych, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działania, zasady gospodarki finansowej, organy i ich kompetencje;
 5. współpracowanie z Krajowym Nadzorem Specjalistycznym w dziedzinie kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii, a także z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami;
 6. przyjmowanie członków i przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawie nadania godności członków honorowych i godności prezesa honorowego;
 7. rozstrzyganie sporów wynikłych między członkami na tle ich działalności w Towarzystwie i rozpatrywanie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 8. powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych oraz nadzorowanie ich działalności;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków Towarzystwa. ; 10a. uchwalanie wysokości składek członkowskich.

 

§ 21a

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego Towarzystwa Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa może podejmować uchwały w zakresie spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa, w imieniu całego Zarządu Głównego Towarzystwa, wyłącznie po uprzednim otrzymaniu upoważnienia Zarządu Głównego Towarzystwa. Zarząd Główny Towarzystwa może udzielić upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa do dokonywania czynności wskazanych w niniejszym punkcie w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

 

§22

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż co 6 miesięcy.
 2. Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenia za wykonywane czynności związane z pełnioną funkcją i zwrot kosztów podróży na posiedzenia.

 

§23

 1. Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, które ustala też liczebność Komisji. Zadaniem Głównej Komisji Rewizyjnej jest kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, w szczególności gospodarki finansowej oraz kontrola opłacenia składek członkowskich.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa nie mogą być członkami Zarządu Głównego Towarzystwa, ani być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§24

 1. Główna Komisja Rewizyjna w wyniku badań działalności Towarzystwa i przeprowadzonego audytu rachunkowości przedstawia Walnemu Zebraniu Członków wnioski w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego. Główna Komisja Rewizyjna jest obowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Towarzystwa przynajmniej 1 raz w roku.
 2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej, na zaproszenie Prezesa, mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

 

 1. Oddziały Terenowe Towarzystwa

§25

 1. Oddział Terenowy Towarzystwa powstaje na podstawie uchwały Zarządu Głównego, w wypadku zgłoszenia wniosku przez co najmniej 10 członków Towarzystwa.
 2. Teren działalności     Oddziału        i         miejsce                    jego              siedziby                    ustala Zarząd Główny zgodnie  z podziałem administracyjnym kraju.

 

§26

 1. Władzami Oddziału są:
  • Walne Zebranie Członków Oddziału
  • Zarząd Oddziału
  • Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Praca we władzach Oddziału Towarzystwa odbywa się na zasadach pracy społecznej bez wynagrodzenia.
 3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Oddziału Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 4. W razie gdy skład władz Oddziału Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Kadencja członków dokooptowanych wygasa wraz z wygaśnięciem kadencji członków składu pochodzącego z wyboru.

 

§27

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału raz na 4 lata.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§28

     Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału
 4. wybór Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.

 

§29

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków oddziału Towarzystwa pisemnie lub w formie elektronicznej co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

1a. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału co 4 lata.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane na żądanie Zarządu Głównego, na podstawie uchwały Zarządu Oddziału, na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemny wniosek 1/5 liczby członków Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.

 

§30

Zarząd Oddziału składa się z 5 osób i wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

 

§31

     Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa;
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał i wytycznych władz naczelnych;
 3. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie;
 4. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału, organizowanie narad i konferencji;
 5. składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu z bieżącej działalności;
 6. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych władz Towarzystwa.

§32

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby.
 2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/5 liczby członków w tym prezesa lub wiceprezesa.

 

 1. Majątek Towarzystwa

 

§33

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
  1. wpływy ze składek członkowskich;
  2. dotacje, subwencje, zapisy i darowizny;
  3. wpływy z opłat wpisowych opłacanych za udział w zjazdach;
  4. inne wpływy pochodzące z działalności statutowej;
  5. dochody z działalności gospodarczej.

 

§34

 1. Do reprezentowania Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego tj.: Prezesa i Wiceprezesa albo Prezesa i Skarbnika albo Wiceprezesa i Skarbnika.
 2. Uprawnionymi do dokonywania przelewów bankowych są jednoosobowo: Prezes, Skarbnik i Sekretarz Zarządu Głównego.

§ 35

Rozporządzenie majątkiem Towarzystwa zaliczanym do aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości wymaga, zgody Walnego Zebrania Członków.

 

 1. Działalność gospodarcza

§ 35a

 1. Stowarzyszenie może prowadzić uboczną działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w ramach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy do realizacji celów statutowych i nie jest przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  1. Działalność    edukacyjna   pozostałych    organizacji członkowskich,                gdzie            indziej niesklasyfikowana PKD 94.99.Z
  2. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z.
  3. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
  1. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych PKD 59.20.Z
  2. Wydawania książek PKD 58.11.Z
  3. Wydawania czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z
  4. Działalność w zakresie reklamy PKD 73.11.Z
  5. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD

59.11.Z. – w zakresie nie wymagającym zezwoleń i koncesji

  1. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z
  2. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią   sklepową, straganami    i targowiskami PKD 47.99.Z.

 

 1. Sprawozdania finansowe z działalności Towarzystwa

 

§ 35b

 1. Zarząd Główny zobowiązany jest do przygotowania rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa do końca lutego następnego roku.
 2. Komisja Rewizyjna opiniuje sprawozdanie finansowe za poprzedni rok rozliczeniowy w terminie do końca kwietnia.
 3. Zarząd Główny zobowiązany jest zatwierdzić sprawozdanie finansowe za miniony rok działalności w terminie przewidzianym ustawą i złożyć stosowne dokumenty do wszystkich instytucji do tego przeznaczonych tj. Urząd Skarbowy, Krajowy Rejestr Sądowy i innych, regulowanych stosownymi przepisami ustawy prawa o stowarzyszeniach.

 

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie  Towarzystwa

§36

Uchwałę o zmianie statutu lub o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

 

§37

 1. W uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa oraz powołuje Komisję Likwidacyjną.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku Towarzystwa w razie jego rozwiązania wymaga do swojej ważności zatwierdzenia przez organ nadzoru.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wyświetlania tego pliku.

Otwórz plik w nowej karcie