Statut PTNT

logo

Statut Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego zatwierdzony 18 maja 2018 r. w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTNT w Warszawie.

I.   Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego,   w  skrócie  PTNT,  zwane jest dalej „Towarzystwem”.
2. Towarzystwo może używać odpowiedników nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego je znaku graficznego.
3. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony.

§2

1. Terenem  działalności Towarzystwa jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej. Dla  właściwego realizowania  swych  statutowych  celów  Towarzystwo  może działać  także  poza  granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Towarzystwa jest m. st. Warszawa.

§3

Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  (Dz.  U.  z 2015 r. nr 1393) oraz niniejszego Statutu. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§4

Towarzystwo może posiadać oddziały terenowe, które nie posiadają osobowości prawnej.

§5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6

1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

2. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i logo według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.

II. Cele i środki działania

§7

Towarzystwo ma na celu:

1. upowszechnienie osiągnięć współczesnej wiedzy o nadciśnieniu tętniczym;
2. współpracę ze wszystkimi jednostkami systemu ochrony zdrowia w rozwiązywaniu problemów związanych z nadciśnieniem tętniczym;
3. współpracę w dziedzinie szkolenia przed- i podyplomowego w zakresie nadciśnienia tętniczego;
4. inicjowanie i prowadzenie akcji mających na celu zwalczanie nadciśnienia tętniczego;
5. popularyzowanie oświaty zdrowotnej w dziedzinie nadciśnieniatętniczego.

§8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie posiedzeń, konferencji, sympozjów i zjazdów naukowych;
2. prowadzenie  kursów  i  wykładów  dla  lekarzy  różnych specjalności  i  innego  personelu medycznego;
3. inicjowanie i prowadzenie prac naukowych w dziedzinie badań nad nadciśnieniem tętniczym;
4. prowadzenie  działalności  popularno-naukowej  i  wydawniczej,   m.in.   wydawanie   oficjalnego Czasopisma Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego „Arterial Hypertension”;
5. ogłaszanie  konkursów  na prace  naukowe  i  popularno-naukowew  dziedzinie  nadciśnienia tętniczego oraz przyznawanie nagród za te prace;
6. podejmowanie różnych inicjatyw mających na celu podniesienie wiedzy o nadciśnieniu tętniczym przy   współpracy w  tym  zakresie  z  władzami,  instytucjami  i  towarzystwami  krajowymi i zagranicznymi.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.
2. Towarzystwo może   posiadać:członków zwyczajnych  i honorowych. Ponadto członkowie zwyczajni mogą posiadać status studenta lub seniora (p. §10). 

§10

Członkiem zwyczajnym Towarzystwamoże zostać osoba fizyczna zainteresowana udziałem w realizacji celów Towarzystwa(ew. osoba fizyczna uczestnicząca w systemie ochrony zdrowia);

1.Członków zwyczajnych Towarzystwa przyjmuje Zarząd Główny na podstawie elektronicznej deklaracji kandydata zgłoszonej poprzez stronę internetową PTNT (www.ptnt.pl). Wniosek podlega weryfikacji przez   jednego Członka Zarządu Głównego, którego kandydat wybiera wypełniając formularz online.

2.Członkowie zwyczajni mają prawo:
2.1.biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa, przy czym warunkiem koniecznym jest niezaleganie w opłacaniu składek członkowskich PTNT co najmniej 30 dni przed planowanym głosowaniem. Wyjątek stanowią: 
2.1.1.prawa Seniorów ≥65 r.ż., którzy mogą głosować i kandydować do władz Towarzystwa bez konieczności opłacania składki;
2.1.2.prawa   głosowania i kandydowania w wyborach do władz Towarzystwa nie mają Studenci;
2.2.korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa;
2.3.udziału w pracach Towarzystwa;
2.4.zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

3.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
3.1.brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów;
3.2.przestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa;
3.3.regularnego opłacania składek  (z obowiązku opłacania składek zwolnieni są Studenci i  Seniorzy ≥65 r.ż.)

§11

1.Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, która wniosła wybitny wkład w realizację celów Towarzystwa.
2.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.
3.Członkostwo honorowe powstaje z chwilą   podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa.
4.Członek honorowy - obywatel polski ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
5.Członek  honorowy - cudzoziemiec  ma  wszystkie  prawa  członka  zwyczajnego  z  wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 
6.Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§12

Utrata członkostwa w Towarzystwie następuje na skutek:

1.pisemnej (e-mail) rezygnacji członka Towarzystwa złożonej Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału;
2.utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
3.śmierci członka Towarzystwa oraz utraty osobowości prawnej osoby prawnej;
4.wykluczenia przez Zarząd Główny z powodu łamania Statutu i nie przestrzegania uchwał władz Towarzystwa;
4.1.Od decyzji Zarządu Głównego w sprawie wykluczenia członka z Towarzystwa zainteresowanemu przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji;
4.1.1.Uchwała Walnego Zebrania Członków dot. wykluczenia jest ostateczna.

IV. Władze    Towarzystwa

§13

1.Władzami Towarzystwa są:
1.1.Walne Zebranie Członków;
1.2.Zarząd Główny; 1.3.Główna Komisja Rewizyjna;

2.Praca we władzach Towarzystwa odbywa się na zasadach pracy społecznej bez wynagrodzenia.
3.Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 
4.Wybieralni członkowie władz Towarzystwa mogą pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez 3 (trzy) kolejne kadencje.
5.W sytuacji gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§14

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.

1.Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny.
3.Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§15

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

1.uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;
2.rozpatrywanie  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  działalności  Zarządu  Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
3.udzielanie  na  wniosek  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi Głównemu oraz absolutorium Głównej Komisji Rewizyjnej
4.wybór prezesa elekta i członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej;
5.nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego;
6.nadawanie tytułu prezesa honorowego na wniosek Zarządu Głównego;
7.uchwalanie wysokości składek członkowskich;
8.podejmowanie uchwał o zmianie statutu Towarzystwa;
9.podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa;
10.rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Główny;
11.powołanie  Komisji  Nagród  na  okres  kadencji,  która  działa  w  oparciu  o  własny  regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny;
12.rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
13.podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.

§16

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny co 2 lata.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny zawiadamia  członków Towarzystwa pisemnie lub w formie elektronicznej przynajmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków na adres podany przez członka Towarzystwa. 

§17

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu Głównego, na  żądanie  Głównej Komisji  Rewizyjnej  lub  na  wniosek  pisemny  przynajmniej  1/3  członków Towarzystwa.

§18

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane przez Zarząd Główny w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§19

1. Zarząd  Główny składa się z prezesa, prezesa elekta,prezesa honorowego, ustępującego prezesa, 10 członków  oraz  Redaktora  Naczelnego  czasopisma Arterial Hypertension   i konsultanta  krajowego w dziedzinie hipertensjologii. Prezesa elekta i 10 członków wybiera na daną kadencję Walne Zebranie Członków,  zwykłą  większością  głosów,  prezesem  zostaje  prezes  elekt wybrany  w  wyborach  na poprzednią kadencję.
2. Zarząd Główny wybiera ze swojego składu   wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, tworzących wraz z prezesem oraz prezesem elektem Prezydium Zarządu Głównego, które kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa. 
3. Walne  Zgromadzenie Towarzystwa może  nadać  tytuł  Prezesa  Honorowego Towarzystwa w  dowód  szczególnego  uznania  za  działalność  w  dziedzinie  nadciśnienia  tętniczego  oraz za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

§20

Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§21

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1.kierowanie  działalnością Towarzystwa zgodnie  z  postanowieniami  statutu,  wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków;
2.powoływanie sekcji naukowych i komisji Towarzystwa;
3.zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, przyjmowanie zapisów i darowizn;
4.powoływanie komitetu organizacyjnego i komisji następnego zjazdu naukowego oraz ustalenie jego tematyki;
5.tworzy i likwiduje Asocjacje, Oddziały i Komisje, Sekcje naukowe i inne jednostki Towarzystwa, oraz uchwala ich regulaminy organizacyjne określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działania, zasady gospodarki finansowej, organy i ich kompetencje;
6.współpracuje  z  Krajowym  Nadzorem  Specjalistycznym  w  dziedzinie  kardiologii,  kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii, a także z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami
7.przyjmowanie  członków  i  przedkładane  Walnemu Zebrania Członków wniosków w sprawie nadania godności członków honorowych i godności prezesa honorowego;
8.rozstrzyganie  sporów  wynikłych  między  członkami  na  tle  ich  działalności  w Towarzystwie i rozpatrywanie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
9.powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych oraz nadzorowanie ich działal-ności ;
10.podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków Towarzystwa. 
11. W  okresie  pomiędzy  posiedzeniami  Zarządu Głównego  Towarzystwa  Prezydium  Zarządu Głównego Towarzystwa może podejmować uchwały w zakresie spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa, w imieniu całego Zarządu Głównego Towarzystwa, wyłącznie po uprzednim otrzymaniu upoważnienia Zarządu Głównego Towarzystwa. Zarząd Główny Towarzystwa może udzielić upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa do dokonywania czynności wskazanych w niniejszym punkcie w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

§22

1.Posiedzenia  Zarządu  Głównego  odbywają  się  w  miarę  potrzeb  nie  rzadziej jednak niż co 6 miesięcy. 2.Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenia za wykonywane czynności związane z pełnioną funkcją i zwrot kosztów podróży na posiedzenia.

§23

Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się 3-5 członków wybranych przez   Walne   Zebranie Członków, które ustala też liczebność Komisji. Zadaniem Głównej Komisji Rewizyjnej jest  kontrola  całokształtu działalności Towarzystwa, w szczególności gospodarki finansowej oraz kontrola opłacenia składek członkowskich.

§24

1. Główna Komisja Rewizyjna w wyniku badań działalności Towarzystwa i przeprowadzonego audytu rachunkowości przedstawia Walnemu Zebraniu Członków wnioski w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium  dla  Zarządu  Głównego.  Główna  Komisja  Rewizyjna  jest  obowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Towarzystwa przynajmniej 1 raz w roku.
2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej, na zaproszenie Prezesa,mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

V. Oddziały Terenowe Towarzystwa

§25

1. Oddział Terenowy Towarzystwa powstaje na podstawie uchwały Zarządu Głównego, w wypadku zgłoszenia wniosku przez co najmniej 10 członków Towarzystwa.
2. Teren  działalności  Oddziału  i  miejsce jego    siedziby  ustala  Zarząd  Główny  zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

§26

1. Władzami Oddziału są:
-Walne Zebranie Członków Oddziału
-Zarząd Oddziału
-Komisja Rewizyjna Oddziału.
2.  Praca  we  władzach  Oddziału  Towarzystwa  odbywa  się  na  zasadach  pracy  społecznej  bez wynagrodzenia.
3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Oddziału Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 
4. Wybieralni członkowie władz Towarzystwa mogą pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez 3 (trzy) kolejne kadencje.
5. W razie gdy skład władz Oddziału Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§27

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału raz na 4 lata.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.  Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1.uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków  Towarzystwa;
2.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
3.udzielenie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  Oddziału  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału4.wybór Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§29

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków oddziału Towarzystwa pisemnie     lub w formie elektronicznej co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane na żądanie Zarządu Głównego, na podstawie uchwały Zarządu Oddziału, na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemny wniosek 1/5 liczby członków Oddziału.
3. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.

§30

Zarząd Oddziału składa się z 5 osób i wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

§31

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1.kierowanie  działalnością  Oddziału  zgodnie  z  postanowieniami  statutu  i  uchwałami  władz Towarzystwa;
2.realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków    Oddziału oraz uchwał i wytycznych władz naczelnych;
3.reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie;
4.zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału, organizowanie narad i konferencji;
5.składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu z bieżącej działalności;
6.podejmowanie  uchwał  w  sprawach  nie  zastrzeżonych do  zakresu uprawnień  innych  władz Towarzystwa.

§32

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby. 
2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/5 liczby członków w tym prezesa lub wiceprezesa.

VI. Majątek Towarzystwa

§33

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:

  1. wpływy ze składek członkowskich;
  2. dotacje, subwencje, zapisy i darowizny;
  3. wpływy z opłat wpisowych opłacanych za udział w zjazdach;
  4. inne wpływy pochodzące z działalności statutowej.
  5. dochody z działalności gospodarcze
    5.1 dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków

§34

1. Do reprezentowania Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa albo Wiceprezesa oraz Skarbnika Zarządu Głównego.
2. Uprawnionymi do dokonywania przelewów bankowych są jednoosobowo: Prezes, Skarbnik i Sekretarz Zarządu Głównego.

§ 35

Rozporządzenie majątkiem Towarzystwa zaliczanym do aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości wymaga, zgody Walnego Zebrania Członków.

VII. Działalność gospodarcza

1.Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  na  ogólnych  zasadach,  określonych w odrębnych przepisach.
2.Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w ramach służących realizacji celów statutowych.
3.Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
3.1.Działalność edukacyjna pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94.99.Z
3.2.Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z.
3.3.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
3.4.Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych PKD 59.20.Z
3.5.Wydawania książek PKD 58.11.Z
3.6.Wydawania czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z
3.7.Działalność w zakresie reklamy PKD 73.11.Z
3.8.Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 59.11.Z. – w zakresie nie wymagającym zezwoleń i koncesji
3.9.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z
3.10.Pozostała  sprzedaż  detaliczna  prowadzona  poza  siecią  sklepową,  straganami i targowiskami PKD 47.99.Z.

VIII. Sprawozdania finansowe z działalności Towarzystwa

1.Zarząd  Główny  zobowiązany  jest  do  przygotowania  rocznego  sprawozdania  finansowego Towarzystwa do końca lutego następnego roku.
2.Komisja Rewizyjna opiniuje sprawozdanie finansowe za poprzedni rok rozliczeniowy  w  terminie  do końca kwietnia.
3.Zarząd Główny zobowiązany jest zatwierdzić sprawozdanie finansowe za miniony rok działalności w terminie przewidzianym ustawą i złożyć stosowne dokumenty do wszystkich instytucji do tego przeznaczonych tj. Urząd Skarbowy, Krajowy Rejestr Sądowy i innych, regulowanych stosownymi przepisami ustawy prawa o stowarzyszeniach.

IX. Zmiana Statutu i rozwiązanie  Towarzystwa

§36

Uchwałę  o  zmianie  statutu  lub o  rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje  Walne  Zebranie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§37

1.  W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu  Towarzystwa,  Walne  Zebranie    Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa oraz powołuje Komisję Likwidacyjną;
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku Towarzystwa w razie jego rozwiązania wymaga do swojej ważności zatwierdzenia przez organ nadzoru.

Załącznik

Twoja przeglądarka nie obsługuje wyświetlania tego pliku.

Otwórz plik w nowej karcie