Marek Sznajderman

Marek Sznajderman

specjalista chorób wewnętrznych, em.prof.zw. Akademii Medycznej w Warszawie,
Najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową: profesor - In-stytut Kardiologii 1981-1999; kierownik Kliniki Nad¬ciśnienia Tętniczego;
Przynależność do organizacji naukowych oraz najważniejsze wyróżnienia: członkostwo towarzystw: Polskie Towarzy¬stwo Nadciśnienia Tętniczego; Pol¬skie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą; Polskie Towarzystwo Kardiologiczne , Polskie Towarzystwo Lekarskie, Towarzystwo Internistów Polskich – członek honorowy, Europejskie Tow. Badań Klinicznych, Brytyjskie Tow. Kardiol.; Członek Rady Redakcyjnej „Kardiologii Polskiej"; oraz wieloletni jej Redaktor Naczelny (1983-90),  Państwowa zespołowa II st. - 1980; kilkakrotnie nagrody Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia; ponad 200 publikacji –w tym kilkanaście książek.
Główne zainteresowania i osiągnięcia naukowe: dotyczą problematyki miażdżycy, aspektów humoralnych zawału serca oraz patofizjologii diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego.
Inne zainteresowania: literatura faktu, muzyka klasyczna, turystyka.